ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Jelen ÁSZF a Proactivity Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által értékesített online hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre, hirdetésre vagy PR cikkre vonatkozik, valamint a hirdetést közzétevő (továbbiakban: Hirdető vagy Megrendelő) és Szolgáltató közötti szerződések részét képezi.

Szolgáltató neve: Proactivity Kft
Cégjegyzékszám: 01 09 932775
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Székhely: 1161 Budapest Érsekújvári utca 22.
Adószám:  11746153242
Email: info@okosanyu.hu
Honlap: www.okosanyu.hu

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a www.okosanyu.hu és annak minden aloldalára, illetve aldomainjeire.

2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELELŐSSÉGI RENDELKEZÉSEK

Hirdetés vagy reklám közzétételére az online hirdetési felületen a Proactivity Kft. és a megrendelő között létrejövő szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján kerülhet sor. A szerződésnek állandó, elválaszthatatlan része jelen ÁSZF, amelynek rendelkezéseit a megrendelő a szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek elismeri.

A Hirdető/Megrendelő teljeskörű szavatosságot vállal a megrendelés, szerződés létrejöttével arra, hogy a reklámozni, hirdetni kívánt terméke, szolgáltatása rendelkezik a forgalomba hozatalához szükséges valamennyi érvényes engedéllyel, tanúsítvánnyal, bejelentéssel.

Továbbá kizárólagosan felel azért, hogy a hirdetésben megjelenő információk, adatok megfelelnek a valóságnak, azok nem sértik senki személyiségi jogait, jó hírnevét, valamint nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára és egyéb a reklámokra vonatkozó szabályozó rendelkezéseket.

A Hirdető szavatolja, hogy a szerződés/megállapodás alapján közzétenni kért reklám/hirdetés vagy PR cikk harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyiségi jogait, vagy megjelöléshez fűződő jogait nem sérti, valamint rendelkezik a reklámhoz felhasznált művek, részletek az érintett felhasználási módhoz szükséges jogaival, a jogosultaktól származó engedélyekkel. Harmadik személy, hatóság vagy gazdasági társaság által támasztott igénnyel, bírsággal, költséggel összefüggésben, illetve adatbeszerzési és közlési kötelezettség megszegése révén előálló esetleges jogsértésekkel összefüggésben támasztott igényekért – ide értve a bírságot, költséget is – a Hirdető/Megrendelő kizárólagos felelősséget vállal, így a Szolgáltató felelőssége kizárt ezen esetekben.

A Szolgáltatóval szemben a fentiekkel kapcsolatosan támasztott bármilyen igényekkel szembeni közvetlen, Szolgáltató helyett történő helytállásra, az igények megtérítéséért a Hirdető/Megrendelő kötelezettséget vállal, továbbá a Szolgáltató ezzel összefüggésben keletkező teljes vagyoni és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni.

Hirdető felelőssége a Reklám közzétevő által közvetlenül kifizetett összegek haladéktalan megtérítésére is fennáll.

A Hirdető/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám nem ütközhet jogszabályba, így különösen az Ekt., Grtv., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit.

Vita esetén a reklám közzétevő az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását jogosult kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a reklám közzétételét az ÖRT álláspontjával nem egyező véleménye estén is jogosult megtagadni, s ezért semmiféle kártérítési felelőséggel nem tartozik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott hirdetés közzétételének megtagadására, amennyiben a Hirdető/Megrendelő nyilatkozatának valóságtartalmát illetően komoly kétségei merülnek fel. Továbbá Szolgáltató jogosult a hirdetés további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha azzal kapcsolatban jogszabálysértés, jogellenesség merül fel, esetleges hatósági eljárás indul vagy reklám etikai szabályokat sért.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles a hirdetés tartalmát vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából.

A Szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a Megrendelővel szemben, ha a jelen pont alapján a reklám közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja, vagy ha a hirdetés módosítását kéri.

3. ELÁLLÁS, FELMONDÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS:

A Hirdető/Megrendelő jogosult a Szolgáltató visszaigazolásában vagy egyedi szerződésében/megállapodásában megjelölt időpontig – minden jogkövetkezmény nélkül – elállni a szerződéstől vagy a hirdetés megjelenésének időpontját módosítani. Az írásbeli nyilatkozatot (visszaigazolt e- mailen vagy telefax útján) el kell jutatni a Szolgáltatóhoz.

Az elállást, lemondást vagy módosítást a Szolgáltató írásban visszaigazolja, ennek hiányában a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben megtette. Amennyiben az elállás, lemondás a meghatározott időpontot követően történik, úgy a szerződésben foglalt teljes díjat köteles a Megrendelő megfizetni, annak ellenére, hogy nem kerül sor a közzétételre. A késedelmesen módosított hirdetés közzétételének elmaradása a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

A Szolgáltató nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által megküldött anyag nem felismerhető vagy nehezen felismerhető hibája miatt kerül sor hibás hirdetés, reklám közzétételére.

Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hirdetés közzététele, nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Szolgáltatón kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől eltérően, amelyet a Szolgáltató az általában elvárható gondosság mellett nem képes elhárítani, befolyásolni (vis major.)

Ha a hibás teljesítésre az elektronikus hirdetési szolgáltatónak felróható okból kerül sor, a Megrendelő a reklám ismételt közzétételét kérheti.

A Szolgáltatóval szemben a hibás teljesítés miatti igények a hirdetés közzétételétől, folyamatosan megjelenő hirdetés/reklám esetében az első hibás közzétételtől számított 5 (öt) munkanapon belül érvényesíthetőek, amely jogvesztő határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Szolgáltatóval szemben már nem érvényesíthető.

4. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A hirdetési díjakat a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződés vagy megállapodás tartalmazza.

A díjváltoztatás jogát fenntartja a Szolgáltató (az árváltoztatás a már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti).

Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát vagy rész-számlát bocsát ki, a kibocsátás pontos dátumát szintén az egyedi szerződés tartalmazza. A számla akkor tekinthető teljesítettnek, ha az abban megjelölt díj a Szolgáltató megjelölt bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került vagy készpénzben kifizetésre került hiánytalanul.

Késedelmes fizetés esetén, a fizetési határidő utolsó napját követő naptól a Szolgáltató a hatályos Polgári Törvénykönyvben foglalt, mindenkori késedelmi kamatot számítja fel. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a hirdetést nem osztja meg a teljes díj kifizetéséig.

A Megrendelő a számlával kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a számla megküldését követő 8 (nyolc) napon belül írásban, postai úton megküldve jogosult közölni, ezt követően már nem.

Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Szolgáltató nem találja megalapozottnak, és a számla kiegyenlítése a szerződésben foglalt fizetés határidőre nem történik meg, Szolgáltató jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a még közzéteendő reklámok közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, a nem teljesített összeg és járulékai hiánytalan megfizetéséig.

5. JOGI HATÁLY, VITARENDEZÉS MÓDJA:

Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésekben nem rendezett kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai, főként a Polgári Törvénykönyv, a Magyar Reklám Etikai Kódex előírásai az irányadóak.

Felek vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelenség esetére, amennyiben valamely bíróság kizárólagosan nem illetékes az adott jogvita elbírálására, kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbírósági Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat bármikor módosítsa, kiegészítse. A módosítást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal korábban a módosítást közzéteszi a https://kutyabarat.hu oldalon, valamint a már szerződési jogviszonyban lévő Megrendelőknek elektronikus levélben értesítést küld a változásról.

Jelen ÁSZF 2019. november 01. napjától kezdődően visszavonásig hatályos, annak időközbeni módosításaival együtt.

Budapest, 2019. november 01.